Karidis Car Park

Karidis Car Park

Year: 1987
Cost: $6.0m